top of page

Niniejsza Informacja skierowana jest do Konsumentów. Ma ona charakter uzupełniający względem Regulaminu Sklepu i nie uchybia jego postanowieniom.
Ilekroć w Informacji mowa o „ROVERS”, chodzi o sklep internetowy „ROVERS NATURA e-sklep”.
Ilekroć w Informacji jest mowa o „Kupującym”, chodzi o osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, składającą zamówienie na produkty oferowane przez ROVERS.

 

 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

  1. W przypadku nabycia produktów oferowanych przez ROVERS, Kupujący ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. ROVERS informuje, że w przypadku odesłania towarów, Kupujący może użyć formularza zwrotu dostępnego w pkt 3.

  2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem punktu 1.4. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie produktu.

  3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie spółkę Rovers Polska sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno, w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (przy pomocy listu wysłanego pocztą lub wiadomości e-mail). Kupujący może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Kupujący może wypełnić i przesłać ROVERS formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie. Jeśli Kupujący skorzysta z tej możliwości, ROVERS prześle niezwłocznie (np. poprzez wiadomość e-mail) potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia.

  4. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, w którym przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy ROVERS ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania od Kupującego powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, włącznie z kosztami dostawy.

  2. Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Kupujący podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodniony zostanie inny środek płatności. Kupującemu nie zostaną naliczone jakiekolwiek opłaty z tego tytułu, ROVERS może natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu produktu.

  3. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

  4. Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia produktu w stanie nienaruszonym, zapakowanego w oryginalne opakowanie i zabezpieczonego na czas przewozu.

  5. Kupujący ma obowiązek odesłać produkt, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował ROVERS o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy

   

  W przypadku, gdy Kupujący chciałby odstąpić od umowy, ROVERS prosi o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go na adres: Rovers Polska sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno.


   

  Pobierz:

  Wzór formularza odstąpienia od umowy (DOC 12KB)

  Wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF 46KB)  Adresat:

  ROVERS POLSKA sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

  Adres konsumenta(-ów):

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

  (*) niepotrzebne skreślić

 4. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

  1. ROVERS zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu produktów wolnych od wad.

  2. W przypadku wszelkich wad zamówionych produktów, ROVERS ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 380 ze zm.).

 5. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych od ROVERS, jak również przebiegu realizacji złożonego zamówienia należy składać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta zostały podane poniżej.

  2. W niektórych przypadkach ROVERS może poprosić Kupującego o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.

  3. ROVERS informuje, że Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

Kontakt

Z naszym serwisem skontaktują się Państwo w sposób następujący:

tel. 22 737 11 95

e-mail: sklep@rovers.plbok@rovers.pl

Dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

Wysyłka i zwroty

bottom of page